Төсөл Хамтран Хэрэгжүүлэгч
Asian Development Bank

MTA8960-МОН Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төсөл

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг - ``Ногоон алт`` малын эрүүл мэндийн төсөл

Бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлэх, малчдын бэлчээр ашиглах технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, зах зээлд нэвтрэхэд нь дэмжих замаар малчин өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

UNDP /United Nations Development Program, НҮБ-н Хөгжлийн Хөтөлбөр/

Дэлхийн 170 гаруй орон, газар нутагт ядуурлыг бууруулах, тэгш бус, ялгаатай байдлыг арилгахын төлөө ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй
STep EcoLab

Монголын нэхмэлийн салбарын тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг

Дэлгэрэнгүй
Түншүүд
METi

Японы эдийн засаг, худалдааны яам

Association for Overseas Technical Scholarship

Гадаад хамтын ажиллагаа, хүний нөөцийг чадавхижуулах холбоо

Association of Italian Textile Machinery Manufacturers

Италийн нэхмэлийн тоног төхөрөөмж үйлдвэрлэгчдийн холбоо

China chamber of commerce of foodstuffs and native produce

БНХАУ-ын Хүнс, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний худалдааны танхим

International Trade Centre

Олон улсын худалдааны төв

Арга Хэмжээ
Арга хэмжээ олдсонгүй!