Технологи дамжуулах төв

  • Монголын ИТА-ын мэдлэгийг дээшлүүлж, ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;
  • ОУ-ын зах зээл дээр Монголын ноолууран бүтээгдэхүүнийг сурталчилж,зах зээлээ өргөжүүлэх;
  • Монгол Улсын ноолуурын үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн судалгаа хийх/инженерингийн судалгаа/
  • Үйлдвэрүүдийн ИТА-нуудыг сургах, дадлагажуулах ажлыг зохион байгуулах зорилгоор “Чадавх сайжруулах сургалт”-ын үйл ажиллагааг бий болгох
  • Монгол ноолууран бүтээгдэхүүнийг Европ, Италийн зах зээлд гаргах, хамтын маркетинг, брендийг бий болгох

Монгол Улсын ноолуурын салбарын бүх үйлдвэрүүд.

Арга Хэмжээ
Арга хэмжээ олдсонгүй!