“МОНГОЛЫН ХААН ШИРХЭГТ” ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

“Монголын Хаан Ширхэгт” (цаашид МХШ гэх) тохирлын тэмдэг нь тухайн ноос, ноолуураар үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн нь тогтоосон стандарт шаардлагыг бүрэн хангасан, Монголын гарал үүсэлтэй 100% ноолуураар үйлдвэрлэгдсэн, дэлхийн стандартад нийцсэн, байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлээр үйлдвэрлэгдсэн, өндөр чанартай бүтээгдэхүүн гэдгийг гэрчлэх бөгөөд ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний гарал үүслийн ба чанарын баталгаа болно.

“МОНГОЛЫН ХААН ШИРХЭГТ” ТОХИРЛЫН ТЭМДГИЙН ЗОРИЛГО

Монголын гарал үүсэл бүхий онцлог ширхэгтүүдийн давуу чанаруудыг тодорхойлсон, хэрэглэгчийн хэрэглээний шалгуур үзүүлэлтүүд бүхий стандартыг хангасан, түүхий эд бэлтгэлээс эхлэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хүртэлх шат дамжлага бүр чанарын хяналтын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн, байгальд ээлтэй, малын тавлаг байдлыг хангасан, тогтвортой ноос ноолуурын үйлдвэрлэлийн зарчмыг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлснийг баталгаажуулж гэрчлэх замаар эцсийн хэрэглэгчид бүтээгдэхүүний найдвартай баталгааг өгөх, тэднийг төөрөгдүүлэхгүй байх нөхцлийг хангаснаар дэлхийн зах зээлд монголын ширхэгт, монгол ноос ноолууран бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг өсгөхөд оршино.

МОНГОЛЫН ХААН ШИРХЭГТ” ТОХИРЛЫН ТЭМДГИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Монголын Хаан Ширхэгт тохирлын тэмдэг нь ноос ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нь Монголын хаан ширхэгт бүтээгдэхүүний стандартыг бүрэн хангасан хэрэглэгчийн хэрэглээний шаардлагыг хангасан, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлдээ чанарын хяналтыг тогтмол хийж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянадаг, тогтвортой ноос ноолуурын үйлдвэрлэл эрхэлдэг, нийгмийн хариуцлагатай үйлдвэрлэгч мөн гэдгийг баталгаажуулж гэрчлэх, хэрэглэгчид таниулах систем юм.
Монголын Хаан Ширхэгт тохирлын тэмдэг нь дараах үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулж гэрчилнэ.
1. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чанарын хяналтын тогтолцоог мөрддөг
2. Хэрэглэгчийн хэрэглээний шаардлагын Монгол Улсын MNS, олон улсын ISO стандартын шаардлагыг хангасан
3. Тогтвортой, нийгмийн хариуцлагатай ноос ноолуурын үйлдвэрлэл эрхэлдэг

“МОНГОЛЫН ХААН ШИРХЭГТ” ТОХИРЛЫН ТЭМДГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

 • Чанар, стандартын шаардлага хангасан, өндөр чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгийг батлан харуулна
 • Хуурамч бүтээгдэхүүнээс хэрэглэгчийг хамгаална
 • Бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчийн хэрэглээний үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангана
 • Бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, зөв сонголт хийхэд туслана.
 • Бүтээгдэхүүн нь амьтанд ээлтэй, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөхгүй, байгальд ээлтэй технологиор үйлдвэрлэгдсэнийг гэрчилнэ.
 • Хэрэглэгч нь байгаль орчин хүний биед хоргүй, чанартай баталгаатай бүтээгдэхүүнийг ялгаж таних зэрэг чухал ач холбогдолтой.

Үйлдвэрлэгч нь дараах үйл явцын дагуу Монголын Хаан Ширхэгт тохирлын тэмдгийг
бүтээгдэхүүндээ ашиглах эрхтэй болно.
1) Монголын Хаан Ширхэгт тохирлын тэмдгийн өргөдлийн маягтийг бөглөж
Баталгаажуулалтын албанд хүлээлгэн өгнө.
2) Баталгаажуулалтын алба нь өргөдлийн маягтийг судалж, аудиторын багийг томилж, аудит
хийх өдрийг үйлдвэрлэгчид мэдэгдэнэ.
3) Хөндлөнгийн аудитын баг нь өргөдөл гаргагчийн үйлдвэрлэлийн чанарын хяналтын
тогтолцоо, тогтвортой ноос ноолуурын үйлдвэрлэл, Монголын Хаан Ширхэгт тохирлын
тэмдэг ашиглахаар өргөдөл гаргасан бүтээгдэхүүн нь стандартын шаардлага хангаж буй эсэх талаар аудитын үнэлгээ хийнэ.
4) Аудиторын баг нь аудитын үнэлгээнд үндэслэн аудитын дүгнэлт гаргаж Баталгаажуулалтын албанд хүргүүлнэ.
5) Баталгаажуулалтын алба нь Техникийн хорооны хуралд аудитын дүгнэлтийг танилцуулж,
эцсийн шийдвэрийг Техникийн хороо гаргана.
6) Техникийн хорооноос гарсан шийдвэрийг Баталгаажуулалтын алба нь үйлдвэрлэгчид албан ёсоор мэдэгдэж, лицензийн гэрээг хийснээр үйлдвэрлэгч нь МХШ тэмдгийг
баталгаажуулалт хийлгэсэн бүтээгдэхүүнд ашиглах эрхтэй болно.

Монголын Хаан Ширхэгт тэмдгийг хялгасыг хялгасан ямааны ноолуур, сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноос болон эдгээр түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүнд олгоход дараах үйл явц, бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулсны үндсэн дээр “Монголын Хаан Ширхэгт” тохирлын тэмдгийг
бүтээгдэхүүн дээр ашиглах эрх олгогдоно.
Үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүндээ МХШ тэмдгийг ашигласнаар хэрэглэгчийн хэрэглээний
үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлдээ чанарын хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлсэн, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгодог, байгальд ээлтэй, нийгмийн хариуцлагатай үйлдвэрлэл эрхэлдэг гэдгийг баталгаажуулж гэрчилнэ.
Бүтээгдэхүүндээ баталгаажуулалт хийлгэж, МХШ тэмдгийг ашиглахын тулд үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүнд баталгаажуулалтын аудит хийлгэж шаардлага хангасан тохиолдолд МХШ тэмдэг ашиглах боломжтой болно.

1. ӨРГӨДӨЛ
Үйлдвэрлэгч нь Монголын Ноос Ноолуурын Холбооны дэргэдэх Баталгаажуулалтын албанд хандаж
өргөдөл гаргана. Баталгаажуулалтын алба нь өргөдөлтэй танилцаж, аудитын багийг томилох шийдвэр гаргах ба өргөдөл гаргагч нь дараах бичиг баримтыг өргөдлийн хамт Баталгаажуулалтын албанд ирүүлнэ.

Үүнд:
a) Бүтээгдэхүүндээ баталгаажуулалт хийлгэх тухай албан бичиг
b) ААН-н улсын гэрчилгээний хуулбар
c) Бүтээгдэхүүний хаяг, шошгоны загвар

2. АУДИТ
МННХ-ны дэргэдэх Баталгаажуулалтын албаны хөндлөнгийн, хараат бус шийдвэр гаргах аудитор нь өргөдөл гаргасан үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чанарын хяналтын тогтолцоо, бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, тогтвортой ноос, ноолуурын үйлдвэрлэлд аудит хийж, дүгнэлт гаргана.

A. Чанарын хяналтын тогтолцоо
“Монголын Хаан Ширхэгт” тэмдгийг бүтээгдэхүүнд олгох эсэх талаар үйлдвэрлэлийн явцад хийх аудит нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл явц дахь бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын тогтолцоо байгаа эсэх, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллаж байгаа эсэхэд аудит хийж, аудиторын шалгах хуудсанд тухайн үзүүлэлт бүрт оноо өгч, нийт онооны жигнэсэн дундаж оноогоор чанарын хяналтын тогтолцоонд үнэлэлт өгнө.
Чанарын хяналтын тогтолцоонд аудит хийх хүрээ:

 • Үйлдвэрлэлийн байр, орчин
 • Үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн чанар, менежментийн стандартууд
 • Чанарын хяналтын лаборатори
 • Мөшгих тогтолцоо
 • Чанарын дотоод хяналт, шалгалтын үр дүн, дүгнэлт

B. “Монголын Хаан Ширхэгт” бүтээгдэхүүний стандартын шаардлага
“Монголын Хаан Ширхэгт” тэмдэгт бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсын

 • MNS 3683:2015 – Ямааны хялгасыг ялгасан ноолуур
 • MNS 4950:2015 – Тэмээний хялгасыг ялгасан ноос
 • MNS 5248:2015 – Сарлагийн хялгасыг ялгасан хөөвөр
 • MNS :2019 – “Монголын Хаан Ширхэгт” тэмдэгт нэхмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүн стандартын шаардлагуудыг хангасан байна.
  “Монголын Хаан Ширхэгт” тэмдэг хэрэглэх хүсэлт гаргасан бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэх талаар аудитор нь МХШ тэмдэг эзэмших хүсэлт гаргасан бүтээгдэхүүнээс дээж авч хөндлөнгийн, хараат бус лабораторид шинжлүүлнэ. Тухайн бүтээгдэхүүний үзүүлэлт нь стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг лабораторийн дүгнэлтийг үндэслэж аудиторын тайланд тусгана.

C. Тогтвортой ноос ноолуурын үйлдвэрлэл
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлдээ байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа эсэх, үйлдвэрлэлийн үйл явцад байгаль орчны хууль тогтоомж, стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож байгаа эсэхэд дүгнэлт өгнө.

Тогтвортой ноос ноолуурын үйлдвэрлэлд аудит хийх хүрээ:

 • Монгол Улсын байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
 • Химийн бодисын хэрэглээ, хангалт

3. ШИЙДВЭР
Аудиторын дүгнэлтийг үндэслэн “МХШ” тэмдгийг олгох, цуцлах, хугацааг сунгах эцсийн шийдвэрийг “Техникийн хороо” гаргах бөгөөд тус хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэй байна.
a) Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам – 1 гишүүн
b) Стандартчилал, хэмжил зүйн газар – 1 гишүүн
c) Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо – 1 гишүүн
Техникийн хороо нь шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана

4. ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ
Баталгаажуулалтын алба нь аудиторын дүгнэлт, Техникийн хорооны шийдвэрийг үндэслэн тухайн үйлдвэрлэгчид Монголын Хаан Ширхэгт тохирлын гэрчилгээг нэг жилийн хугацаатай олгоно.
Тохирлын гэрчилгээнд баталгаажуулалт хийлгэсэн бүтээгдэхүүний нэр, гэрчилгээний дугаар, гэрчилгээ олгосон он, сар, өдөр болон гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг заасан байна.

5. ШОШГО, ЗҮҮЛТ
Үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүндээ баталгаажуулалт хийлгэж, ”Монголын Хаан Ширхэгт” тохирлын гэрчилгээ авсанаар бүтээгдэхүүндээ Монголын Хаан Ширхэгт тэмдгийн шошго, зүүлтийг ашиглах эрхтэй болно.
Шошго, зүүлтийг Монголын Хаан Ширхэгт брэндийн удирдамжинд заасны дагуу хэрэглэх үүрэг хүлээнэ.

6. ХЯНАЛТ
Үйлдвэрлэгч нь Монголын Хаан Ширхэгт тэмдэгт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтын талаарх тайлан мэдээллийг улиралд нэг удаа Баталгаажуулалтын албанд тайлагнаж байна.
Баталгаажуулалтын алба нь жилд нэгээс доошгүй удаа магадлах хяналтыг хийх бөгөөд магадлах хяналтыг дараах байдлаар хийнэ.
a) Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чанарын хяналтын тогтолцоонд магадлах хяналтыг хийх бөгөөд үйлдвэрлэгчид магадлал хяналт хийх тухай мэдэгдлийг 7-с доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдсэн байна.
b) Бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг үйлдвэрлэлээс шууд болон худалдаанд гаргасан бүтээгдэхүүн зэргээс дурын бүтээгдэхүүнийг авч шинжилгээнд илгээх бөгөөд энэ тухай үйлдвэрлэгчид урьдчилан мэдэгдэх үүрэг хүлээхгүй.

MNF-S1 “Монголын Хаан Ширхэгт” тохирлын тэмдэгт бүтээгдэхүүний ерөнхий тодорхойлолт

MNF S1- Ерөнхий тодорхойлолт татах

MNF-S2 МХШ Нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн – тодорхойлолт

MNF-S2 МХШ Нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн – тодорхойлолт татах

MNF-S3 МХШ Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур – тодорхойлолт

MNF-S3 МХШ Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур – тодорхойлолт татах

MNF S4 МХШ Хялгасыг ялгасан сарлагийн хөөвөр – тодорхойлолт

MNF S4 МХШ Хялгасыг ялгасан сарлагийн хөөвөр – тодорхойлолт татах

MNF-S5 МХШ Хялгасыг ялгасан тэмээний ноос – тодорхойлолт

MNF-S5 МХШ Хялгасыг ялгасан тэмээний ноос – тодорхойлолт татах

MNS 5248:2015 Текстил. Сарлагийн хялгасыг ялгасан хөөвөр Техникийн шаардлага

MNS 5248-2015-Хялгасыг ялгасан сарлагийн хөөвөр стандарт татаж авах

MNS 4950-2015 Текстил. Тэмээний хялгасыг ялгасан ноос. Техникийн шаардлага

MNS 4950-2015- Хялгасыг ялгасан тэмээний ноос стандарт татаж авах

MNS 6809:2019 Текстил. Ямааны ноолуур, тэмээний ноос, сарлагийн хөөврөн нэхмэл, сүлжмэл бэлэн бүтээгдэхүүн.
Техникийн шаардлага

MNS 6809-2019 МХШ Нэхмэл, сүлжмэл стандарт татах

MNS 3683-2015 Текстил. Ямааны хялгасыг ялгасан ноолуур. Техникийн шаардлага

MNS 3683-2015-Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур стандарт татах

МОНГОЛЫН НООС НООЛУУРЫН ХОЛБООНЫ
ШУДАРГА БАЙДЛЫН МЭДЭГДЭЛ
Монголын Ноос, Ноолуурын Холбоо нь “Монголын Хаан Ширхэгт” тохирлын тэмдгийг олгох баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд MNS ISO/IEC 17065:2013 стандартыг мөрдөн ажиллахдаа уг стандарт болон тохирлын үнэлгээний шударга ёсны шаардлагыг бүрэн ойлгосны үндсэн дээр энэхүү мэдэгдэлийг гаргаж байна. Үүнд:
1. МХШ гэрчлэх тэмдэг олгох баталгаажуулалтын үйл явцад оролцож байгаа ажилтнуудыг ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах;
2. МХШ гэрчлэх тэмдгийн баталгаажуулалтанд гишүүнчлэлийг давуу тал болгохгүй байх;
3. Баталгаажуулалтын байгууллагаас гаргаж буй шийдвэрт хөндлөнгийн аль нэг байгууллага, хувь хүн нөлөөлөхгүй байхаар арга хэмжээ авч, хараат бус байдлаар шийдвэр гаргах нөхцлийг хангаж ажиллах;
4. Баталгаажуулалтын явцад хувь хүн, байгууллагын ажиллагаанаас үүсч болох шударга байдалд нөлөөлөх эсвэл нөлөөлсөн үйл ажиллагааг тухай бүрт нь таслан зогсоож, хариу арга хэмжээ авах;
5. Баталгаажуулалтын байгууллагын ажиллагсад нь уг мэдэгдэлд дурдсан шударга ёсны зарчимд ямагт нийцүүлсэн үйл ажиллагаагаа явуулж, стандартын бүх заалтыг байнга мөрдөн ажиллаж байхаа мэдэгдэж байна.

 

Шударга байдлын мэдэгдэл

Баталгаажуулагдсан бүтээгдэхүүний жагсаалт

Баталгаажуулагдсан бүтээгдэхүүн: Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур

 1. MNF S1- Ерөнхий тодорхойлолт
 2. MNF-S3 МХШ Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур

Аудитын дугаар: MNF01012019

Гэрчилгээний дугаар: MNF0101012019

Баталгаажуулагдсан бүтээгдэхүүн: Сүлжмэл цамц

 1. MNF S1- Ерөнхий тодорхойлолт
 2. MNF-S2 МХШ Нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн

Аудитын дугаар: MNF02022019

Гэрчилгээний дугаар: MNF0201022019

Баталгаажуулагдсан бүтээгдэхүүн: Сүлжмэл цамц, Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур

 1. MNF S1- Ерөнхий тодорхойлолт
 2. MNF-S2 МХШ Нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн
 3. MNF-S3 МХШ Хялгасыг ялгасан ямааны ноолуур

Аудитын дугаар: MNF03032019

Гэрчилгээний дугаар: MNF0301032019