ГАРЫН АВЛАГА

Малчдын сайн туршлагын цуврал гарын авлага 1: 

БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГУУД – ТАТАЖ АВАХ

Малчдын сайн туршлагын цуврал гарын авлага 2:

ХОРШООНЫ ЗАСАГЛАЛЫН ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГУУД – ТАТАЖ АВАХ