Судалгаа

1.Судалгааны нэр:

МАЛЧДЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ, ТОГТВОРТОЙ ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛИЙН САЙН АРГА ТУРШЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

Товч: Бэлчээрийн тогтвортой менежмент,  Хоршооны сайн засаглал, Мал аж ахуйн менежмент, Малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар, мөшгөх тогтолцоо гэсэн 4 чиглэлд малчдын хамгийн сайн туршлагуудыг судалж нэгтгэн гаргасан.

МАЛЧДЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ, ТОГТВОРТОЙ ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛИЙН САЙН АРГА ТУРШЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН – ТАТАЖ АВАХ

 

2. Судалгааны нэр:  

МОНГОЛЫН НООСНООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ үйлдвэрүүдийн БАЙГАЛЬ ОРЧИННИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙн суурь үнэлгээний ТАЙЛАН

Товч: Энэхүү тайлангийн зорилго нь өнөөгийн Монголын ноос, ноолуурын салбарын байгальд ээлтэй, тогтвортой байдлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тогтвортой байдлын багц шалгуур үзүүлэлтүүд болох усны хэрэглээ, химийн бодисын хэрэглээ, эрчим хүч ашиглалт, нийгмийн үзүүлэлт гэсэн 4 үндсэн үзүүлэлтээр үнэлэн үр дүнг танилцуулсан.

МОНГОЛЫН НООС, НООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ САЛБАРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ: ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН – ТАТАЖ АВАХ

3. Судалгааны нэр:

НООС НООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ САЛБАРТ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

 

ТАЙЛАН ТАТАЖ АВАХ